Definities

Samenscholingsverbod:een verbod om zich met meerdere personen op een bepaalde plaats in de gemeente op te houden en zich zodanig te gedragen dat daardoor de openbare orde wordt verstoord of dreigt to worden verstoord.
Tijdelijk huisverbod: een verbod opgelegd aan plegers van huiselijk geweld . deze mogen zich gedurende in beginsel tien dage niet vertonen in de woning en geen contact hebben met huisgenoten.