Een Korte Samenvatting

Bij dit artikel is het belangrijk om te weten dat dit alles in NEDERLAND plaats vindt!!!

De legalisering van drugs is zo goed als onmogelijk. Daarom koos men in Nederland het pad van de verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is de opvang van verslaafden. Voor verslaafden die een reeks lichte strafbare feiten plegen, waarvoor overlast voor de buurt ontstaat ligt dat iets anders. Zij worden opgesloten in een inrichting voor de strafrechtelijke opvang van verslaafden. Dit voor minimaal drie maanden, maximum voor twee jaar.

De burgemeester heeft inmiddels de bevoegdheid gekregen om bij verkoop of de aanwezigheid van verboden middelen in te grijpen. Er zijn ook al verdragen opgesteld in Straatsburg in 1990 inzake witwassen, opsporing, inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van misdrijven. De drugsbestrijding is een prioriteit op het gebied van de volksgezondheid.

Schuldig verklaarde personen aan drugsdelicten hebben een grote kans op een onvoorwaardelijk vrijheidsstraf. Op Schiphol werd in 2001 een toenamen van het aantal drugskoeriers vastgesteld. Daartegenover vond een gigantische daling plaats van de vangsten via vrachtverkeer. Er vond dus een verschuiving plaats van de drugssmokkel door de vele controles op de weg.

Het heenzenden van overtreders wegens capaciteitsgebrek in de gevangenissen was onaanvaardbaar! Een noodmaatregel (die ondertussen alweer afgeschaft werd) was dat bolletjesslikkers en koeriers met een maximum van drie kilo in hun bezit, gedagvaard werden en een heenzending kregen. Indien mogelijk werden ze uit Nederland gezet.

In de wet wordt aangegeven wanneer er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt.
Maar het beroeps- of bedrijfsmatige bereiden, verwerken, verkopen of afleveren wordt niet gedefinieerd. Dit kan op zijn beurt opnieuw voor verwarring zorgen.