Lijst Van Moeilijke Woorden

AHOJG criteria -> Geen affichering, geen harddrugs, geen overlast, geen verkoop aan en toegang voor jeugdigen, en geen verkoop van
hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik.

Arrondissementen ->Rechtsgebied van een rechtbank, bestaande uit een aantal kantons.

Bejegenen ->Zich op een bepaalde wijze tegenover iemand of iets gedragen.

Bilateraal ->Tweezijdig.

Consensus ->Overeenstemming van gevoelens of opvattingen.

Convenanten ->Vrijwillig gesloten overeenkomst waarvan de nakoming niet kan worden afgedwongen.

Corrupt ->Bereid zich te laten omkopen.

Debet zijn ->Schuldig zijn.

Delicten ->Strafbare daden.

Detentie ->Hechtenis, verzekerde bewaring, vasthouding.

ISD ->Inrichting stelselmatige daders.

Koninklijke Marechaussee ->Lid van het militaire politiekorps.

Pro-actief ->Niet reagerend, maar anticiperend.

Proportionalist ->Voorstander van evenredige vertegenwoordiging.

Psychotrope stoffen ->Stoffen met een psychische uitwerking.

Recidive ->Herhaling van misdrijf, het opnieuw vervallen in dezelfde zonde.

Resocialiseren ->Weer geschikt maken voor het leven in de maatschappij.

Significant ->Veelbetekenend, statistisch verantwoorde conclusies toelatend.

Sluikhandel ->De handel in gesmokkelde goederen.

SOV ->Strafrechtelijke opvang verslaafden.

Subsidiair ->Zo nodig in de plaats tredend van wat in de eerste plaats verlangd wordt.

Wederrechtelijk voordeel ->In strijd met het recht.