Moeilijke Woorden

Moeilijke Woorden

A

Abstinentie -> zich vrijwillig van iets onthoudend

Adequaat -> dubbele diagnose

AHOJG criteria -> Geen affichering, geen harddrugs, geen overlast, geen
verkoop aan en toegang voor jeugdigen, en geen verkoop van hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik.

Ambulante patiënten -> verslaafde patiënten

Arrondissementen -> Rechtsgebied van een rechtbank, bestaande uit een aantal kantons

B

Bejegenen -> Zich op een bepaalde wijze tegenover iemand of iets gedragen.

Bilateraal -> Tweezijdig

Bolletjeslikkers -> dialect woord in het Nederlands

Bosschages -> onbewaakte plekken op een terrein

C

Consensus -> Overeenstemming van gevoelens of opvattingen.

Convenanten -> Vrijwillig gesloten overeenkomst waarvan de nakoming niet kan worden afgedwongen.

Corrupt -> Bereid zich te laten omkopen.

D

Debet zijn -> Schuldig zijn.

Delicten -> Strafbare daden.

Detentie -> Hechtenis, verzekerde bewaring, vasthouding.

E

F

Forensische psychiatrie -> tak van medische wetenschap die tijdens een strafproces te hulp wordt geroepen om de rechter(s) psychiatrisch advies te geven betreffende de geestelijke vermogens van een verdachte, het ter beschikking van de regering stellen e.d.

G

Gedoogde -> onder bepaalde omstandigheden toelaten wat wettelijk verboden is

H

I

ISD -> Inrichting stelselmatige daders.

Integratie ->het maken tot een harmonisch geheel of opname in een geheel

J

K

Koninklijke Marechaussee -> Lid van het militaire politiekorps.

Kwalificatie-> toekenning van een eigenschap of titel

L

M

Morbiditeit->ziekelijkheid/ ziektecijfer

N

Neurobiologisch ->stoornis in de hersenen, waarbij bepaalde zenuwprikkels onvoldoende worden doorgegeven.

O

P

Pro-actief -> Niet reagerend, maar anticiperend.

Proportionalist ->Voorstander van evenredige vertegenwoordiging.

Psychotrope stoffen -> Stoffen met een psychische uitwerking.

Psylocibine ->tripmiddel uit Mexicaanse paddenstoel.

Q

R

Recidive -> Herhaling van misdrijf, het opnieuw vervallen in dezelfde zonde.

Resocialiseren -> Weer geschikt maken voor het leven in de maatschappij.

S

Scepsis -> twijfelleer, twijfelzucht.

Significant -> Veelbetekenend, statistisch verantwoorde conclusies toelatend.

Sluikhandel -> De handel in gesmokkelde goederen.

SOV -> Strafrechtelijke opvang verslaafden.

Subsidiair -> Zo nodig in de plaats tredend van wat in de eerste plaats verlangd wordt.

Substantieel -> fundamenteel

Synthetische drugs -> harddrugs

T

U

V

W

Wederrechtelijk voordeel -> In strijd met het recht.

X

Y

Z